W ostatnich latach zaobserwowano istotne zmiany w społecznym podejściu do marihuany, co odzwierciedla się w nowych badaniach opinii publicznej zorganizowanych przez Przemysława Zawadzkiego.

Według niedawnego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z lutego 2024 roku, aż 73,4% Polaków sprzeciwia się karaniu za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek. To oznacza, że niemal 3 na 4 Polaków jest przeciwna kryminalizacji posiadania marihuany do własnego użytku. Jest to wzrost o 13,4 punktów procentowych w porównaniu do danych z 2022 roku, kiedy 60% ankietowanych opowiedziało się za zniesieniem kar za posiadanie niewielkich ilości na własny użytek.

Baner Reklamowy

Pytani o swoje zdanie na temat kary więzienia za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek, ankietowani udzielili następujących odpowiedzi:

 • Zdecydowanie nie – 34,4%
 • Raczej nie – 43%
 • Raczej tak – 17,5%
 • Zdecydowanie tak – 9,1%

CBOS prezentuje dane bez uwzględnienia opinii osób niezdecydowanych. Po ich wyłączeniu, 74,3% ankietowanych popiera zniesienie kar za posiadanie niewielkich ilości, podczas gdy 25,7% popiera dalszą kryminalizację.

To wyraźny sygnał dla polskiego ustawodawstwa i decydentów politycznych, którzy nie mogą już ignorować głosu społeczeństwa. Nadszedł czas, aby dostosować politykę narkotykową do realiów XXI wieku, zamiast opierać się na przekonaniach sprzed lat.

Analiza demograficzna pokazuje zróżnicowane podejście w zależności od różnych czynników. Oto wybrane statystyki z najnowszego badania CBOS:

Płeć:

 • Mężczyźni: 37% raczej nie i 32% zdecydowanie nie popiera karania. 15% raczej tak, 7% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.
 • Kobiety: 39% raczej nie i 22% zdecydowanie nie. 16% raczej tak, 9% zdecydowanie tak, 14% trudno powiedzieć.

Wśród mężczyzn większość jest przeciwna karaniu za posiadanie marihuany (łącznie 69%), podczas gdy kobiety wykazują nieco większą niepewność, z większym odsetkiem niezdecydowanych. Pomimo tego, większość kobiet również opowiada się przeciwko karaniu.

Wiek:

 • Grupa wiekowa 18-24 lata: 32% raczej nie i 36% zdecydowanie nie. 21% raczej tak, 4% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.
 • 65 lat i więcej: 35% raczej nie i 15% zdecydowanie nie. 19% raczej tak, 14% zdecydowanie tak, 17% trudno powiedzieć.

Młodsza grupa wiekowa (18-24 lata) wyraźnie sprzeciwia się karaniu za posiadanie marihuany, z łącznym poparciem dla dekryminalizacji na poziomie 68%. Starsze pokolenie (65 lat i więcej) jest bardziej podzielone, z większym odsetkiem osób popierających karanie, ale nadal dominuje postawa przeciwna karaniu.

Miejsce zamieszkania:

 • Wieś: 35% raczej nie i 21% zdecydowanie nie. 20% raczej tak, 11% zdecydowanie tak, 13% trudno powiedzieć.
 • Miasta powyżej 500 000 mieszkańców: 41% raczej nie i 36% zdecydowanie nie. 11% raczej tak, 3% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.

Mieszkańcy wsi są bardziej podzieleni w swoich opiniach, z mniejszym, ale wciąż dominującym poparciem dla dekryminalizacji. W dużych miastach poparcie dla dekryminalizacji jest znacznie wyższe, co wskazuje na bardziej liberalne podejście w środowiskach miejskich.

Wykształcenie:

 • Podstawowe/gimnazjalne: 19% raczej nie i 17% zdecydowanie nie. 25% raczej tak, 21% zdecydowanie tak, 18% trudno powiedzieć.
 • Wyższe: 43% raczej nie i 35% zdecydowanie nie. 9% raczej tak, 5% zdecydowanie tak, 8% trudno powiedzieć.

Osoby z wyższym wykształceniem wyraźnie opowiadają się przeciwko karaniu, z łącznym poparciem dla dekryminalizacji na poziomie 78%, co sugeruje, że wykształcenie może wpływać na bardziej liberalne poglądy. Osoby z niższym poziomem wykształcenia są bardziej podzielone, ale wciąż więcej jest przeciwników karania.

Grupa społeczna i zawodowa:

 • Kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem: 43% raczej nie i 43% zdecydowanie nie. 5% raczej tak, 4% zdecydowanie tak, 5% trudno powiedzieć.
 • Robotnicy niewykwalifikowani: 22% raczej nie i 29% zdecydowanie nie. 21% raczej tak, 6% zdecydowanie tak, 22% trudno powiedzieć.

Kadra kierownicza i specjalności z wyższym wykształceniem wykazują silne poparcie dla dekryminalizacji, co odzwierciedla ich wyższą świadomość lub liberalne wartości. Robotnicy niewykwalifikowani są bardziej konserwatywni, ale nadal większość jest przeciwna karaniu.

Udział w praktykach religijnych:

 • Osoby regularnie uczestniczące w praktykach religijnych: 35% raczej nie i 12% zdecydowanie nie. 27% raczej tak, 13% zdecydowanie tak, 13% trudno powiedzieć.

Osoby regularnie uczestniczące w praktykach religijnych są bardziej skłonne do popierania karania za posiadanie marihuany, choć i tutaj przeważa postawa przeciwna karaniu.

Poglądy polityczne:

 • Lewica: 38% raczej nie i 37% zdecydowanie nie. 15% raczej tak, 5% zdecydowanie tak, 6% trudno powiedzieć.
 • Prawica: 36% raczej nie i 22% zdecydowanie nie. 18% raczej tak, 10% zdecydowanie tak, 14% trudno powiedzieć.

Zwolennicy lewicy są zdecydowanie przeciwni karaniu, co jest spójne z liberalnymi poglądami tej grupy. Osoby o prawicowych przekonaniach są bardziej podzielone, lecz większość również opowiada się przeciwko karaniu, co może świadczyć o szerokim społecznym konsensusie w kwestii dekryminalizacji marihuany.

Te statystyki wskazują na znaczące zróżnicowanie opinii w zależności od wielu czynników, co podkreśla złożoność debaty o dekryminalizacji marihuany. Wnioski z tych danych mogą stanowić podstawę do dalszych dyskusji na temat polityki narkotykowej w Polsce. Na podstawie wyników badań z 2022 roku oraz danych z 2023 roku, możemy dokonać szczegółowego porównania, które rzuca światło na ewolucję społecznych postaw wobec dekryminalizacji posiadania marihuany na własny użytek w Polsce.

Porównanie z wynikami badań z 2022 roku:

W 2022 roku, ponad 60% respondentów opowiadało się przeciwko karaniu za posiadanie niewielkich ilości marihuany na własny użytek, co już wskazywało na znaczny wzrost tolerancji w społeczeństwie. W 2023 roku ten odsetek wzrósł do 73,4%, co świadczy o kontynuacji trendu wzrostowego w zakresie poparcia dla dekryminalizacji.

Wiek:

W 2022 roku, największe poparcie dla dekryminalizacji wyrażały młodsze grupy wiekowe (18-34 lata), gdzie poparcie wynosiło od 73% do 77%. Dane z 2023 roku potwierdzają, że młodsze pokolenia nadal są najbardziej przychylne zmianom w prawie, choć szczegółowe wartości procentowe mogą się różnić.

Miejsce zamieszkania:

Mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) wykazywali w 2022 roku największą niechęć do karania za posiadanie marihuany (76% przeciwko karaniu). Trend ten utrzymuje się również w 2023 roku, podkreślając rolę miejskiego stylu życia w kształtowaniu postaw wobec marihuany.

Wykształcenie i zawód:

W 2022 roku znaczna większość grup zawodowych i osób z różnym poziomem wykształcenia opowiadała się przeciwko karaniu za posiadanie marihuany. Osoby z wyższym wykształceniem (75%) oraz różne grupy zawodowe, w tym kadra kierownicza (67%) i freelancerzy (70%), wykazywały silne poparcie dla dekryminalizacji. Dane z 2023 roku potwierdzają tę tendencję, wskazując na szerokie poparcie w społeczeństwie, niezależnie od statusu zawodowego czy poziomu edukacji.

Poglądy polityczne:

Badanie opinii publicznej z 2022 roku wykazało, że poparcie dla dekryminalizacji konopi nie jest zarezerwowane wyłącznie dla lewicy (72%), ale również znacząca część prawicy (55%) i centrum (64%) wyrażała się przeciwko karaniu. Dane z 2023 roku utrzymują tę różnorodność polityczną wśród zwolenników zmiany prawa.

Wnioski:

Porównanie wyników badań z 2022 i 2023 roku jasno pokazuje, że poparcie dla dekryminalizacji posiadania niewielkich ilości marihuany na własny użytek w Polsce wzrasta w różnych grupach społecznych i demograficznych. Zmiany te świadczą o ewolucji społecznych postaw wobec marihuany i mogą stanowić podstawę do dalszych dyskusji na temat zmian w polskim prawodawstwie dotyczącym narkotyków.

Czas na dekryminalizację marihuany w Polsce!

Analiza wyników badań przeprowadzonych w latach 2022 i 2023 rzuca nowe światło na społeczne postrzeganie dekryminalizacji posiadania marihuany na własny użytek w Polsce. Widać wyraźnie, że poparcie dla tej zmiany rośnie, co stanowi znaczący sygnał dla polskiego prawodawstwa i decydentów politycznych.

Badania wyraźnie pokazują, że większość Polaków nie popiera kryminalizacji posiadania niewielkich ilości marihuany. Ten trend wzrostowy jest coraz bardziej zauważalny wśród różnych grup społecznych, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania czy wykształcenia. Co więcej, rosnące poparcie wśród młodych ludzi oraz osób z wyższym wykształceniem sugeruje zmianę społecznego nastawienia wobec polityki narkotykowej.

W świetle tych wyników, pojawia się konieczność ponownego rozważenia obecnych przepisów. Polskie prawo, które nadal traktuje posiadanie marihuany na własny użytek jako przestępstwo, wymaga aktualizacji, aby odzwierciedlić oczekiwania społeczne i współczesne realia. Głos społeczeństwa nie może być ignorowany; przeciwnie, stanowi on ważny element kształtujący politykę publiczną.

Zachęcamy do otwartej dyskusji na temat dekryminalizacji marihuany w Polsce. Jest to istotny krok w kierunku budowy bardziej sprawiedliwego systemu prawnego, który odzwierciedla współczesne wartości i postawy społeczne. Dialog społeczny oraz zaangażowanie w proces decyzyjny mogą przyczynić się do stworzenia prawa, które lepiej służy interesom publicznym, jednocześnie promując odpowiedzialność i edukację na temat substancji psychoaktywnych.

Czas na zmianę jest teraz. Niech rosnący głos społeczeństwa oraz zmiany prawne u naszych sąsiadów będą inspiracją dla polityków i ustawodawców do przemyślenia obowiązujących przepisów. Dekryminalizacja posiadania marihuany na własny użytek to nie tylko kwestia zmiany prawa, lecz także krok w kierunku bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.