Czy nadmierne korzystanie z marihuany może znacząco zwiększać ryzyko rozwoju schizofrenii, szczególnie u młodych mężczyzn? Takie wnioski płyną z analizy danych z pięciu dekad obejmujących niemal 7 milionów osób, przeprowadzonej wspólnie przez naukowców z USA i Danii.

Badacze przeanalizowali dane z ostatnich 50 lat, dotyczące prawie 7 milionów mieszkańców danego europejskiego kraju, aby ocenić dodatkowe ryzyko rozwoju schizofrenii związanego z nadużywaniem marihuany. Wyniki wskazują na istotne zwiększenie ryzyka, zwłaszcza u mężczyzn w wieku 21-30 lat, u których wzrosło aż o 30%. Badanie opublikowane zostało w magazynie Psychological Medicine.

Baner Reklamowy

Naukowcy podkreślają, że zarówno uzależnienie od marihuany, jak i schizofrenia to poważne zaburzenia, które mają ogromny wpływ na życie człowieka. Schizofrenia to choroba psychiczna, która wpływa na myśli, emocje i zachowanie chorego. Pacjenci często wydają się tracić kontakt z rzeczywistością, a różnorodne objawy utrudniają nawet codzienne funkcjonowanie.

Mimo że schizofrenia i uzależnienie od marihuany mogą być trudne do radzenia sobie, istnieją dostępne formy leczenia. Dr Nora Volkow, dyrektorka amerykańskiego National Institute on Drug Abuse (NIDA) i współautorka badania, podkreśla, że powiązanie uzależnienia od substancji z chorobą psychiczną to ważny medyczny problem, który wymaga pilnych działań i wsparcia dla dotkniętych nim osób.

W obliczu łatwiejszego dostępu do różnych produktów zawierających marihuanę, ważne jest podejmowanie działań zapobiegawczych oraz przesiewowe badania i leczenie osób, które mogą cierpieć na choroby związane z używaniem marihuany. Wyniki tego badania stanowią krok w tym kierunku i mogą pomóc lekarzom oraz osobom zastanawiającym się nad korzystaniem z marihuany w podejmowaniu właściwych decyzji.

Wcześniejsze inne badania również sugerowały związek częstego używania marihuany z większym ryzykiem schizofrenii, a nowe przypadki tej choroby częściej występują u mężczyzn niż u kobiet. Analizy wykazały również, że szczególnie niebezpieczne jest wczesne uzależnienie. Jednakże niewiele badań dotyczyło wpływu płci na wzrost ryzyka związanego z marihuaną.

Amerykańsko-duński zespół naukowców postanowił przeprowadzić analizę duńskich danych medycznych obejmujących 6,9 miliona osób w wieku od 16 do 49 lat, z okresu od 1972 do 2021 roku. Dzięki temu mogli oni dokładniej określić znaczenie wieku i płci w kontekście związku pomiędzy marihuaną a schizofrenią.

Według szacunków przeprowadzonych przez naukowców, eliminowanie uzależnienia od marihuany w grupie mężczyzn w wieku 16-49 lat mogłoby pomóc uniknąć 15% przypadków schizofrenii. W przypadku kobiet spadek wyniósłby 4%.

„Powiązanie uzależnienia od substancji z chorobą psychiczną to ważny medyczny problem, który wymaga pilnych działań i wsparcia dla dotkniętych nim osób” – mówi dr Nora Volkow, dyrektorka amerykańskiego National Institute on Drug Abuse (NIDA) i współautorka badania

Jednocześnie dane wskazują na wzrost liczby zachorowań spowodowanych nadużywaniem marihuany. Badacze uważają, że może to być spowodowane zarówno wzrastającą mocą sprzedawanego narkotyku, jak i zwiększoną częstością uzależnienia.

Zdaniem profesora Carstena Hjortho, który brał udział w badaniu, coraz częstsza legalizacja marihuany w ciągu ostatnich pięciu dekad spowodowała, że stała się ona jednym z najczęściej stosowanych środków psychoaktywnych na świecie. Jednocześnie wzrasta potrzeba podniesienia świadomości potencjalnych szkód związanych z jej używaniem. Wyniki tego badania pomagają zrozumieć, że korzystanie z marihuany nie jest pozbawione ryzyka, a to ryzyko zmienia się w zależności od czasu.

Naukowcy uważają, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą zidentyfikować ewentualne różnice w siłach działania używanych substancji i częstotliwości ich używania w zależności od płci. Ważne jest również zrozumienie mechanizmów, które sprawiają, że młodzi mężczyźni są szczególnie podatni na te negatywne skutki marihuany.

Wniosek z przeprowadzonych badań jest jasny – istnieje silny związek między nadużywaniem marihuany a ryzykiem rozwoju schizofrenii, szczególnie u młodych mężczyzn. W obliczu rosnącego dostępu do marihuany i wzrostu liczby przypadków uzależnienia, konieczne są dalsze działania w celu zapobiegania problemom związanym z jej używaniem oraz leczenia osób dotkniętych tymi zaburzeniami.